18:07, 03/06/2021

Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/06/2021

Ngày thực hiện: 24/06/2021

Tài liệu đính kèm