Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/07/2022

Ngày thực hiện: 18/07/2022

Tài liệu đính kèm