21:19, 20/09/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/09/2022

Ngày thực hiện: 28/09/2022

Tài liệu đính kèm