23:54, 26/06/2015

Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/01/1

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

Ngày thực hiện: 01/07/2015

Tài liệu đính kèm