HVG: Nguyễn Phúc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,000,000 CP

HVG: Nguyễn Phúc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,000,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HVG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 CP (tỷ lệ 0.88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/10/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/10/2021.

HNX