13:40, 31/03/2021

HVG: Nguyễn Phúc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 36,625,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: HVG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38,625,000 CP (tỷ lệ 17.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36,625,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu tài chính
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/04/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2021.

  HNX