HVG: Nguyễn Phúc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 36,625,000 CP

HVG: Nguyễn Phúc Thịnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 36,625,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HVG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38,625,000 CP (tỷ lệ 17.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36,625,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu tài chính
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2021.

HNX