14:12, 07/09/2022

HVN: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu  Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE