IBC: Báo cáo tình hình sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2022

IBC: Báo cáo tình hình sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm