17:57, 29/08/2022

IBC: Giải trình số liệu BCTC HN soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings giải trình số liệu BCTC HN soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE