15:42, 19/07/2022

IBD: Lê Thị Đào - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 5,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Đào
  - Mã chứng khoán: IBD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Ánh Tuyết
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12,000 CP (tỷ lệ 0.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,300 CP (tỷ lệ 0.06%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/07/2022.

  HNX