15:12, 07/07/2022

IBD: Trần Thị Hương Xuân - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 282,080 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Hương Xuân
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: IBD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 282,080 CP (tỷ lệ 3.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 282,080 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/08/2022.

  HNX