13:43, 07/03/2022

ICG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICG của CTCP Xây dựng Sông Hồng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

  HNX