14:05, 06/04/2022

ICI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An
  - Mã chứng khoán: ICI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 279,800 CP (tỷ lệ 7%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 280,300 CP (tỷ lệ 7.01%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/03/2022.

  HNX