ICT: Giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

ICT: Giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm