14:40, 28/04/2022

IDI: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận soát xét 6 tháng đầu năm 2021

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận soát xét 6 tháng đầu năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE