15:26, 23/06/2022

ILC: Vũ Ngọc Sinh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Ngọc Sinh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: ILC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65,505 CP (tỷ lệ 1.08%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phần
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/06/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

  HNX