13:41, 09/09/2022

ITC: Nhắc nhở chậm giải trình về BCTC soát xét bán niên 2022

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm giải trình về BCTC soát xét bán niên 2022 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE