IVS mất hơn nửa lợi nhuận hậu kiểm toán 2020

IVS mất hơn nửa lợi nhuận hậu kiểm toán 2020

Sau kiểm toán, lãi sau thuế của IVS giảm từ gần 23 tỷ đồng xuống còn hơn 9.4 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán năm 2020 vừa công bố, lãi sau thuế của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) mất gần 60% so với kết quả ghi nhận trong BCTC tự lập, chỉ còn gần 9.4 tỷ đồng

Theo giải trình, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán là do IVS đã trích lập dự phòng phần còn lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Điện lực Miền Bắc với giá trị gần 14 tỷ đồng. Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng đã điều chỉnh giảm chi phí quản lý đi gần 400 triệu đồng.

Kết quả, gần 13.5 tỷ đồng chi phí được ghi nhận thêm đã kéo lợi nhuận sau thuế của IVS giảm gần 60%.

Chênh lệch các chỉ tiêu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2020 của IVS. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 và kiểm toán năm 2020 của IVS

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của IVS không thay đổi đáng kể so với đầu năm, đạt gần 682 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài sản tài chính và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đều ghi nhận giảm lần lượt 18% và 44%, còn gần 34 tỷ đồng và 95 tỷ đồng. Mặt khác, các khoản cho vay margin lại tăng đáng kể lên gần 277 tỷ đồng, tăng 97% so với cuối năm 2019.

Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 đã kiểm toán của IVS. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC kiểm toán 2020 của IVS

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút