09:48, 06/07/2022

JVC: Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE