Không phát sinh doanh thu chuyển nhượng đất nền, TIP báo lãi quý 2 giảm 41%

Với việc công ty con là CTCP Tín Khải không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh đất nền, kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đã sụt giảm mạnh trong quý 2/2022.

Không phát sinh doanh thu chuyển nhượng đất nền, TIP báo lãi quý 2 giảm 41%

Với việc công ty con là CTCP Tín Khải không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh đất nền, kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đã sụt giảm mạnh trong quý 2/2022.

Cơ cấu doanh thu quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của TIP
Nguồn: TIP

Vì lý do trên, doanh thu thuần của TIP trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 38 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn đến từ phí cho thuê cơ sở hạ tầng. Lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm 39%, còn 24 tỷ đồng.

Về chi phí, Công ty tiếp tục không ghi nhận bất kỳ chi phí lãi vay hay chi phí bán hàng nào. Tuy nhiên, chi phí quản lý lại tăng mạnh 41%, lên gần 9 tỷ đồng, do tăng các khoản chi phí khác.

Hệ quả, TIP chỉ lãi ròng gần 12 tỷ đồng trong quý 2, giảm 41% so với cùng kỳ. Kéo theo đó, lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm chỉ đạt gần 17 tỷ đồng, giảm 71%.

Với lãi sau thuế gần 18 tỷ đồng trong nửa đầu năm, TIP chỉ thực hiện được gần 21% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 của TIP. Đvt: Tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TIP tại thời điểm 30/06/2022 có sự biến động mạnh so với đầu năm khi tăng đến 91%, ghi nhận gần 1,834 tỷ đồng. Nguyên nhân do lượng tiền gửi tăng đột biến từ 216 tỷ đồng lên 1,096 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty cũng biến động tương tự khi ghi nhận hơn 1,150 tỷ đồng, gấp 4.3 lần đầu năm. Nguyên nhân do Công ty phát sinh khoản phải trả ngắn hạn vì tăng vốn gần 846 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của TIP biến động lớn trong bối cảnh TIP vừa tổ chức chào bán hơn 39 triệu cp ra công chúng vào tháng 5/2022 và vừa kết thúc vào ngày 14/07. Với giá chào bán 25,000 đồng/cp, ước tính TIP thu về hơn 975 tỷ đồng từ số cổ phiếu đã phát hành. Do đó, khả năng cao những biến động tại khoản tiền gửi và khoản phải trả là do hoạt động này.

Hà Lễ

FILI