15:47, 20/09/2022

KHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  KHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHW của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: Ngày 14/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
  - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận (109/10*1 = 10,9) 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0.9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX