KPF báo lãi ròng 6 tháng gấp 28 lần cùng kỳ

KPF báo lãi ròng 6 tháng gấp 28 lần cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 2 tăng đột biến giúp CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HOSE: KPF) gần hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Theo giải trình của KPF, trong quý 2/2021, Công ty mua lại 98% cổ phần của CTCP TTC Deluxe Sài Gòn nên ghi nhận doanh thu hợp nhất bán hàng hóa và dịch vụ gần 18 tỷ đồng và khoản thu nhập khác hơn 13 tỷ đồng.

Do đó, KPF đạt gần 43 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2, gấp 5.3 lần cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp gấp 3.5 lần, lên 28 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và lợi nhuận khác cũng tăng mạnh, lần lượt gấp 22.8 lần và 88.7 lần,

Từ những yếu tố trên , KPF ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2 gần 42 tỷ đồng, gấp 5.8 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KPF có doanh thu thuần gần 43 tỷ đồng, gấp 5.3 lần cùng kỳ, giúp lợi nhuận ròng đạt gần 45 tỷ đồng, gấp 28.4 lần cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, KPF đặt mục tiêu 130 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3.3 lần năm 2020 và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 89%. Với kết quả này, Công ty mới thực hiện được 22% chỉ tiêu doanh thu nhưng mục tiêu lợi nhuận cả năm đã lên đến 92% sau 6 tháng.

Tổng tài sản KPF tại ngày 30/06/2021 đạt hơn 2,399 tỷ đồng, tăng 80% so với số đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gấp 5.8 lần đầu năm.

Về nguồn vốn công ty, nợ phải trả đến cuối kỳ tăng 56%, lên gần 1,666 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 25%, lên gần 833 tỷ đồng, chiếm 50% tổng nợ phải trả.

Công ty có nợ vay dài hạn hơn 492 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm, và không có nợ vay ngắn hạn.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút