16:28, 10/01/2022

L44: Mai Văn Lượng không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Văn Lượng- Mã chứng khoán: L44
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 205,000 CP (tỷ lệ 5.15%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 205,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/11/2021.

  HNX