17:09, 07/04/2022

L44: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L44 của CTCP Lilama 45,4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 17/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021- Kế hoạch SXKD năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  HNX