17:55, 15/12/2021

L44: Nguyễn Văn Việt - Ủy viên HĐQT - đã bán 65,600 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Việt
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: L44
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65,600 CP (tỷ lệ 1.65%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 62,630 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 65,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chi tiêu cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 03/12/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 03/12/2021.

  HNX