15:34, 01/12/2021

L44: Nguyễn Văn Việt - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 62,630 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Việt
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: L44
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 62,630 CP (tỷ lệ 1.57%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 62,630 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/12/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2021.

  HNX