13:44, 06/06/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 97,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Viết Cường
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: L63
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 701,112 CP (tỷ lệ 8.47%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 97,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 798,112 CP (tỷ lệ 9.64%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động của thị trường
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2022.

  HNX