14:55, 24/05/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Viết Cường
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: L63
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 701,112 CP (tỷ lệ 8.47%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022.

  HNX