09:20, 16/08/2022

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của DAT tăng 4% sau soát xét

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (HOSE: DAT) vừa có văn bản làm rõ những vấn đề trong BCTC soát xét nửa đầu năm 2022. Sau soát xét, lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng gần 2 tỷ đồng, tương đương tăng 4% so với báo cáo tự lập.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2022 của DAT trước và sau soát xét. Đvt: Tỷ đồng

  Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính tăng 19% sau soát xét, tương đương tăng gần 2 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 15%, lên gần 1,531 tỷ đồng; lợi nhuận ròng tăng 56%, lên hơn 43 tỷ đồng.

  Năm 2022, DAT đặt mục tiêu doanh thu thuần 2,300 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên, Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, gấp 4.5 lần năm trước. So với kế hoạch, DAT thực hiện được 66.6% chỉ tiêu doanh thu và 28.8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

  Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của DAT hơn 1,706 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 502 tỷ đồng, giảm hơn 23 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu dài hạn gấp hơn 5 lần đầu năm, tăng hơn 25 tỷ đồng lên hơn 31 tỷ đồng.

  Theo giải trình, DAT cho biết báo cáo tự lập của Công ty phân loại sai một khoản tiền cho vay là 25.4 tỷ đồng từ phải thu về cho vay dài hạn sang phải thu ngắn hạn khác.

  Ngoài ra, do báo cáo tự lập của Công ty chưa ghi nhận khoản tiền lãi cho vay hơn 2 tỷ đồng vào phải thu ngắn hạn khác. Do đó, báo cáo soát xét đã điều chỉnh mục “phải thu ngắn hạn khác”.

  Bên cạnh đó, do Công ty tăng khoản tiền lãi cho vay hơn 2 tỷ đồng (tăng doanh thu hoạt động tài chính) làm cho thuế TNDN tăng hơn 203 triệu đồng và lợi nhuận chưa phân phối tăng hơn 1.8 tỷ đồng.

  Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối tháng 6, nợ phải trả của DAT tăng 4%, lên 977 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là vay nợ thuê ngắn hạn gần 726 tỷ đồng và không ghi nhận chi phí phải trả.

  Thế Mạnh

  FILI