15:00, 05/09/2022

Lãi ròng PGV tăng thêm hơn 155 tỷ đồng sau soát xét

So với báo cáo tự lập, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, HOSE: PGV) ghi nhận lãi ròng tăng thêm hơn 155 tỷ đồng (12%) lên hơn 1.4 ngàn tỷ đồng trong BCTC hợp nhất bán niên 2022 (sau soát xét) vừa công bố.

Trong bài viết này:

  Chênh lệch số liệu KQKD hợp nhất bán niên 2022 của PGV trước và sau soát xét. Đvt: Tỷ đồng

  Theo giải trình của PGV, nguyên nhân có khoản tăng trên do thời điểm thực hiện BCTC quý 2/2022 trước soát xét, Tổng Công ty chưa có BCTC quý 2 của các công ty liên kết.

  Đến thời điểm lập BCTC hợp nhất bán niên sau soát xét, Tổng Công ty đã hạch toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu; giảm doanh thu hoạt động tài chính 99 tỷ đồng và tăng phần lãi trong công ty liên kết 253 tỷ đồng.

  Kết quả, lợi nhuận ròng hợp nhất 6 tháng đầu năm của PGV tăng thêm 155 tỷ đồng, từ hơn 1.2 ngàn tỷ đồng lên mức hơn 1.4 ngàn tỷ đồng. So với 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng 16% lên 22.7 ngàn tỷ đồng; nhưng lợi nhuận ròng giảm 14%.

  Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tổng Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lãi ròng năm 2022 lần lượt hơn 45 ngàn tỷ đồng và 1.8 ngàn tỷ đồng. Như vậy, PGV đã thực hiện được 77% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau nửa đầu năm.

  Thế Mạnh

  FILI