Lãi ròng VNR giảm 30% trong quý 2

Lãi ròng VNR giảm 30% trong quý 2

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 có lợi nhuận tăng 82% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận ròng của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNXVNR) vẫn giảm 30%, còn hơn 68 tỷ đồng.

Trong quý 2, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của VNR giảm 11% so với cùng kỳ, còn hơn 408 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu phí nhận tái bảo hiểm giảm 20%, còn gần 648 tỷ đồng.

Dù vậy, VNR vẫn có lợi nhuận gộp tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 29 tỷ đồng nhờ chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 15%).

Trong kỳ, Công ty không còn được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con gần 45 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 36%, còn hơn 66 tỷ đồng dù doanh thu tài chính tăng 48%.

Nguyên nhân chính khiến lãi ròng của VNR giảm 30% so với cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng là do lợi nhuận hoạt động tài chính giảm, cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2.8 lần cùng kỳ, lên hơn 24 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, VNR đạt hơn 181 tỷ đồng lãi ròng, tăng 52% so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và tài chính lần lượt tăng 39% và 62%.

Năm 2021, VNR đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 377 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau nửa năm, Công ty đã thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 2/2021, tổng tài sản của VNR tăng 4% so với đầu năm, lên hơn 7,251 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính bao gồm đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 2,781 tỷ đồng, tăng 35%; trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm 40%, còn 1,198 tỷ đồng. Tài sản tái bảo hiểm tăng 5%, lên hơn 1,540 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% so với đầu năm, lên hơn 958 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản.

Nợ phải trả phần lớn đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu là khoản dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm hơn 3,030 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút