09:46, 25/03/2022

LAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch 2022;
  + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
  + Các nội dung đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  Nội dung họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp.

  HNX