Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

Ngày thực hiện: -