22:59, 06/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/07/2022

Ngày thực hiện: N/A