23:27, 11/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/07/2022

Ngày thực hiện: 01/08/2022