16:03, 06/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/08/2022

Ngày thực hiện: N/A

Tài liệu đính kèm