09:27, 30/03/2022

LBC: Trịnh Hồng Định - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Hồng Định
  - Mã chứng khoán: LBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0.03%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Hải Đường
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 75,079 CP (tỷ lệ 5.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/03/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX