17:21, 04/04/2022

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Minh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: LBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 431,941 CP (tỷ lệ 28.8%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/05/2022.

  HNX