17:04, 10/05/2022

LCS: Đỗ Hoàng Lan - Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hoàng Lan
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: LCS
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,824,000 CP (tỷ lệ 24%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,824,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,824,000 CP (tỷ lệ 24%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người mua theo phương thức thỏa thuận
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2022.

  HNX