LDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

LDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDW của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 50 Hùng Vương, Phường 9. TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

HNX