LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm