LIG báo lãi ròng 9 tháng đạt hơn 12 tỷ đồng, thực hiện hơn 26% kế hoạch năm

LIG báo lãi ròng 9 tháng đạt hơn 12 tỷ đồng, thực hiện hơn 26% kế hoạch năm

Quý 3/2020, CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) báo kết quả lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Theo BCTC hợp nhất, trong quý 3/2020, doanh thu thuần của LIG tăng 10%, đạt hơn 447 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 5% lên gần 395 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp kỳ này tăng so với cùng kỳ, đạt gần 12% đã đẩy lợi nhuận gộp tăng 61% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 52.5 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý 3 tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Các loại chi phí trong kỳ cùng tăng. Cụ thể, chi phí tài chính tăng gần 2 lần so với cùng kỳ, toàn bộ đều đến từ chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 4%, đạt gần 14 tỷ đồng.

Theo đó, lãi ròng của LIG đạt 3.2 tỷ đồng, gấp gần 4 lần kết quả cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của LIG. Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của LIG

Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng của LIG tăng 5%, đạt gần 1,531 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đạt 15.5 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mới đạt hơn 26.3% chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Công ty.

Ghi nhận tổng tài sản cuối ngày 30/09/2020 đạt gần 4,747 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2019. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 56% và 55%, lên mức 2,430 tỷ đồng và 155 tỷ đồng. Đặc biệt, hàng tồn kho tăng gấp 2 lần, đạt 915 tỷ đồng so với cuối ngày 31/09/2019, chủ yếu từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng mạnh so với cùng kỳ.  

Tài sản cố định của LIG sau 9 tháng có sự biến đổi mạnh khi giảm hơn 83% so với đầu năm do chuyển các khoản máy móc thiết bị sang góp vốn, xuống còn hơn 204 tỷ đồng .

Chi tiết tăng giảm tài sản cố định hữu hình của LIG trong 9 tháng đầu năm 2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của LIG

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút