10:08, 14/06/2022

LIX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Trong bài viết này:

    LIX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã CK: LIX) như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm