LM7: Tô Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

LM7: Tô Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Thị Hằng Nga
- Mã chứng khoán: LM7
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,500 CP (tỷ lệ 0.11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Minh Thúy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 49,921 CP (tỷ lệ 1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,500 CP (tỷ lệ 0.11%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/05/2022.

HNX