13:21, 16/05/2022

LM7: Tô Thị Hằng Nga - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Thị Hằng Nga
  - Mã chứng khoán: LM7
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,500 CP (tỷ lệ 0.11%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Minh Thúy
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 49,921 CP (tỷ lệ 1%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,500 CP (tỷ lệ 0.11%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 15/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/05/2022.

  HNX