16:13, 13/04/2022

LM7: Tô Thị Minh Hải - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5,708 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tô Thị Minh Hải
  - Mã chứng khoán: LM7
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,708 CP (tỷ lệ 0.11%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Minh Thúy
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 49,921 CP (tỷ lệ 1%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,708 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/05/2022.

  HNX