16:47, 19/09/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE