14:03, 22/06/2022

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Lilama 18 công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE