14:23, 30/06/2022

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 01/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông
            - Nội dung họp: + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  + Và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX