LMH: Nguyễn Ngọc Đức - người có liên quan đến - đã bán 922,200 CP

LMH: Nguyễn Ngọc Đức - người có liên quan đến - đã bán 922,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Đức
- Mã chứng khoán: LMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,122,200 CP (tỷ lệ 4.38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,122,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 922,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200,000 CP (tỷ lệ 0.78%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2022.

HNX