16:13, 12/07/2022

LMH: Nguyễn Ngọc Đức - người có liên quan đến - đã bán 922,200 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Đức
  - Mã chứng khoán: LMH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,122,200 CP (tỷ lệ 4.38%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,122,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 922,200 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200,000 CP (tỷ lệ 0.78%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: lý do cá nhân
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 05/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/07/2022.

  HNX