08:37, 25/07/2022

LMH: Nguyễn Xuân Thùy - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,200,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thùy
  - Mã chứng khoán: LMH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,831,900 CP (tỷ lệ 11.05%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lan Hương
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 505,800 CP (tỷ lệ 1.97%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,200,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,200,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,631,900 CP (tỷ lệ 6.37%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/07/2022.

  HNX